جوایز و دستاورد ها

وی به پاس حضور فعال در صنعت بسته‌بندی و تاسیس، مدیریت و مشاوره در این زمینه به عنوان کارآفرین ممتاز کشور انتخاب شد و نیز به عنوان چهره ماندگار صنایع تبدیلی و صنعت بسته‌بندی نوین ایران برگزیده شد. کسب عناوین مختلف نظیر پژوهشگر برگزیده در حوزه صنعت بسته بندی و صنایع تبدیلی و…